Vietnamese to Russian

How to say Cuối cứt tuyệt in Russian?

Последний дерьмо

More translations for Cuối cứt tuyệt

Tuyệt vời  🇻🇳🇨🇳  伟大
Rất tuyệt  🇻🇳🇨🇳  伟大
Thật tuyệt  🇻🇳🇨🇳  真棒!
cuối tuần  🇻🇳🇨🇳  周末
Rất tuyệt vời  🇻🇳🇨🇳  非常神奇
Hom nay cuối tuần  🇻🇳🇨🇳  霍姆周末
Cuối tuần mẹ đi jingping  🇻🇳🇨🇳  周末妈妈去京平
Cuối tháng mình gặp nhau  🇻🇳🇨🇳  上个月我遇见了
Cuối năm ăn liên hoan mà  🇻🇳🇨🇳  去年我吃了这个节日
Tí khùng số cuối cùng số  🇻🇳🇨🇳  最后几个数字
Tôi sẽ gọi cho bạn vào cuối  🇻🇳🇨🇳  我会晚点给你打电话
Hẹn a buổi cafe vào cuối tuần  🇻🇳🇨🇳  周末预约咖啡馆会议
Tôi nấu ăn, không phải là tuyệt vời  🇻🇳🇨🇳  我做饭,不是很棒
Vâng, tôi thích bạn một thời gian tuyệt vời  🇻🇳🇨🇳  嗯,我喜欢你一个伟大的时间
Hom nay là cuối tuần tôi hơi bận  🇻🇳🇨🇳  这个周末有点忙
cuối năm tồi tôi cũng lo kiếm tiền  🇻🇳🇨🇳  去年我也担心赚钱
Hai chiều là tuyệt hảo với bạn đến sáng mai  🇻🇳🇨🇳  双向是美妙的你,直到早上
Đàn ông mà biết nấu ăn thì quá tuyệt rồi  🇻🇳🇨🇳  知道烹饪的男人是如此之大
Cảm giác bên anh ,dựa vào vai anh thật tuyệt  🇻🇳🇨🇳  他身边的感觉,基于他的肩膀

More translations for Последний дерьмо

狗屎臭狗屁  🇨🇳🇷🇺  Дерьмо воняет
上次  🇨🇳🇷🇺  Последний
上回  🇨🇳🇷🇺  Последний
作为最后一种语言  🇨🇳🇷🇺  Как последний язык
这是我们最终的选择  🇨🇳🇷🇺  Это наш последний выбор
最晚后天  🇨🇳🇷🇺  Последний день после этого
上次那个地方  🇨🇳🇷🇺  Последний раз в этом месте
最后一次换那个地铁路线  🇨🇳🇷🇺  В последний раз я менял линию метро
我今天是最后一天,明天回国了  🇨🇳🇷🇺  Я последний день сегодня, и завтра я иду домой
我想多陪你 今天最后一天了  🇨🇳🇷🇺  Я хочу проводить больше времени с тобой, в последний день
那你上一回是什么时候来的?我看你很面熟  🇨🇳🇷🇺  Так когда вы в последний раз приходили сюда? Вижу, вы знакомы
上次图瓦共和国的老师手机有微信这个软件  🇨🇳🇷🇺  В последний раз учитель в Республике Тува был WeChat на своем мобильном телефоне, weChat был
后面的这个最后的这个名词他不变吗?只变前面的这个人名前面的这个人名是几个  🇨🇳🇷🇺  Остается ли этот последний срок в его спинке неизменным? Сколько имен имена людей перед ними
这个呢,我们没有货了,你说这个是最后一个,而且她现在也没有电了  🇨🇳🇷🇺  Ну, у нас нет товаров, вы говорите, что это последний, и у нее нет электричества сейчас
我上次听您说,整个项目都做完了,除了水池和滑梯这个项目没有做之外  🇨🇳🇷🇺  Я слышал, вы в последний раз, что весь проект был сделан, за исключением бассейна и слайд проекта
我上次听您说过,就差水池和滑梯没有做了  🇨🇳🇷🇺  В последний раз, когда я тебя слышал, я делал это не на бедном бассейне и на горке
你帮助我把指甲油转了吧, 最后一次, 下一次我自己想办法  🇨🇳🇷🇺  Ты поможешь мне повернуть лак для ногтей, в последний раз, в следующий раз, когда я найду свой путь